Ons milieubeleid

Ons koolstofdoel

-40%

minder CO2 per werknemer en 2022

Op basis van 1,68 tCOeq/werknemer in 2017 voor de uitstoot in verband met onze verplaatsingen (per auto en vliegtuig), het energieverbruik op onze kantoren (stroom en gas) en het afvalbeheer en recycling in onze kantoren.

Met onze aanpak volgen wij de aanbevelingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs, waarmee wordt gestreefd naar een vermindering met 40% van de CO2-uitstoot door de ondertekenende landen tegen 2030, met als doel de temperatuurstijging tot maximaal 2 °C te beperken. Kallista Energy wil op haar eigen niveau bijdragen aan deze wereldwijde doelstelling. Bovendien besteden wij bijzondere aandacht aan de CO2-uitstoot gedurende de levensduur van de windmolens die wij plaatsen en waarop de Scope 3 van onze activiteit van toepassing is: de productie, plaatsing, ontmanteling, recycling en terugwinning van onze windmolens. Bij het kiezen van onze leveranciers hanteren wij milieucriteria en geven wij de voorkeur aan leveranciers die dezelfde eisen hanteren als wij.

Onze beloften voor het milieu

  • 01. 80% van ons wagenpark elektrificeren vóór 2022
  • 02. Geen binnenlandse vluchten meer maken en internationale vluchten beperken
  • 03. Het afval van onze kantoren beperken en recyclen
  • 04. De energie-efficiëntie van onze installaties verbeteren
  • 05. De uitstoot van onze Scope 3 verbeteren met onze onderaannemers
  • 06. De best mogelijke projecten ontwikkelen met behulp van onafhankelijke deskundigen
  • 07. Voor al onze projecten een voorbeeldige bouwplaats realiseren
  • 08. Toezien op de bescherming van het milieu en op de beperking van geluidsoverlast aan de randen van onze windmolenparken
  • 09. De betonnen fundering van al onze windmolen volledig verwijderen bij de ontmanteling
  • 10. De rotorbladen van de ontmantelde windmolens terugwinnen en bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen die zijn afgestemd op de toekomstige volumes

De milieubalans 2020 van Kallista Energy

CO2 UITGESTOTEN

9 107 ton in verband met onze windmolenparken 1

50.9 ton in verband met onze ‘ondersteunende’ activiteiten 2

CO2 VOORKOMEN

19 909 ton dankzij de productie van hernieuwbare energie 3

Er zijn twee wijzigingen aangebracht in de methode voor het schatten van onze koolstofbalans 2019 ten opzichte van die van 2018 (meer informatie hierover is te vinden in ons MVO-rapport 2019):

– Voor de uitstoot in verband met verplaatsingen per auto wordt voortaan rekening gehouden met de volledige analyse van de levenscyclus van het voertuig. Dat houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar de uitstoot in verband met het brandstofverbruik, maar ook met de uitstoot als gevolg van de bouw van de auto. Deze nieuwe berekeningsmethode levert een realistischer beeld van elektrische auto’s op.

– Met het oog op de vernieuwing van onze windmolenparken, houden wij in onze berekeningen vanaf nu ook rekening met een verkorte ‘afschrijvingsperiode’ voor de uitstoot in verband met de bouw. Die is nu 15 jaar, wat eerst 20 jaar was.

1 CO2-uitstoot in verband met onze windmolenparken: productie, plaatsing, werking en onderhoud over een periode van 15 jaar. Bron Base Carbone ADEME 2019: 14,1 g CO2eq per kWh (over een periode van 20 jaar), waar het 100% hernieuwbare energieverbruik van onze parken (werking van de ‘hulpinstallaties’) nog bij komt. Hoewel niet de gehele CO2-uitstoot in deze categorie onder de directe reikwijdte van Kallista Energy (Scope 3) valt, werken wij graag met verantwoordelijke leveranciers die ernaar streven hun koolstofvoetafdruk te verminderen. Daarom hebben wij systematisch ESG-criteria in de overeenkomsten met onze leveranciers opgenomen.

2 CO2-uitstoot in verband met onze ondersteunende activiteiten: uitstoot als gevolg van onze verplaatsingen, het energieverbruik op onze kantoren, afvalbeheer… Bron: Base Carbone ADEME, eco-calculator DGAC, Cèdre-beoordeling, autofabrikanten (kentekenbewijs).

3 CO2 die is voorkomen dankzij de productie van elektriciteit door onze windmolenparken in 2019. Bron: Base Carbone ADEME. Berekend op basis van het verschil tussen de gemiddelde emissiefactor van de Franse energiemix en de gemiddelde emissiefactor van de windenergieproductie in Frankrijk.

De milieu-impact van onze projecten en onze dagelijkse activiteiten beperken

Voor de uitvoering van milieu-effectbeoordelingen voorafgaand aan de bouw van een windmolenpark schakelen wij onafhankelijke bureaus in die bekend staan om hun expertise op dit gebied. Onderzoeken naar flora en fauna, akoestiek en landschap worden uitgevoerd met strikte inachtneming van de geldende normen om de gevolgen voor het milieu van het park van de bouw tot de ontmanteling tot een minimum te beperken.

Bijgevolg heeft Kallista Energy zich ertoe verbonden een stap verder te gaan dan wat wettelijk vereist is. Dat betekent dat wij de betonnen fundering van de windmolens bij de ontmanteling van een windmolenpark volledig verwijderen om het land in de oorspronkelijke staat terug te geven aan de landbouwers.

Bovendien doen wij er elke dag opnieuw alles aan om de milieu-impact van onze mensen zo veel mogelijk te beperken: elektrificatie van ons wagenpark, afvalscheiding en -terugwinning in onze kantoren, vervanging van materiaal (lampen, ketel…) door energiezuinigere apparaten.

Kallista Energy heeft er tevens voor gekozen om helemaal geen binnenlandse vluchten meer te maken. Wij bieden onze medewerkers treinabonnementen en videovergaderingen aan, zodat zij zich overal in Frankrijk snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen of op afstand kunnen werken als dat nodig is.